Indholdsfortegnelse:

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Entreprenørens identitet

Artikel 3 - Anvendelighed

Artikel 4 - Tilbuddet

Artikel 5 - Aftalen

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Artikel 7 - Forbrugerens forpligtelser i reflektionsperioden

Artikel 8 - Udøvelse af fortrydelsesret for forbrugeren og omkostninger hertil

Artikel 9 - Virksomhedens forpligtelser i tilfælde af tilbagetrækning

Artikel 10 - Udelukkelse af angreretten

Artikel 11 - Prisen

Artikel 12 - Overholdelse og ekstra garanti

Artikel 13 - Levering og udførelse

Artikel 14 - Varighedstransaktioner: varighed, annullering og forlængelse

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klageprocedure

Artikel 17 - Tvister

Artikel 18 - Industrigaranti

Artikel 19 - Yderligere eller forskellige bestemmelser

Artikel 20 - Ændring af de generelle vilkår og betingelser for Thuiswinkel


Artikel 1 - Definitioner

I disse vilkår og betingelser gælder:

1.1 Tillægsaftale: en aftale, hvorved forbrugeren erhverver produkter, digitalt indhold og/eller tjenester i forbindelse med en fjernsalgsaftale, og disse varer, digitalt indhold og/eller tjenester leveres af iværksætteren eller af tredjemand på grundlag af en aftale mellem denne tredjepart og iværksætteren;

1.2 Betænkningstid: den periode, inden for hvilken forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret;

1.3 Forbruger: den fysiske person, der ikke handler i forbindelse med hans erhverv, forretning, håndværk eller erhverv;

1.4 Dag: kalenderdag;

1.5 Digitalt indhold: data produceret og leveret i digital form;

1.6 Varighedsaftale: en aftale, der strækker sig til regelmæssig levering af varer, tjenester og/eller digitalt indhold i en vis periode;

1.7 Holdbar databærer: ethvert værktøj – herunder e-mail – der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at opbevare oplysninger, der er personligt adresseret til ham på en måde, som fremtidig konsultation eller brug i en periode, der er skræddersyet til det formål, hvortil oplysningerne er tilsigtet, og som tillader uændret gengivelse af den lagrede information;

1.8 Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at annullere fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;

1.9 Iværksætter: den fysiske eller juridiske person, der er medlem af Thuiswinkel.org, og som tilbyder produkter, (adgang til) digitalt indhold og/eller tjenester til forbrugere på afstand;

1.10 Fjernsalgsaftale: en aftale indgået mellem iværksætteren og forbrugeren inden for rammerne af et organiseret system for fjernsalg af produkter, digitalt indhold og/eller tjenester, hvor der sker eksklusiv eller fælles brug frem til og med indgåelse af aftalen. er lavet af en eller flere teknikker til fjernkommunikation;

1.11 Modelfortrydelsesformular: den europæiske modelfortrydelsesformular inkluderet i bilag I til disse vilkår og betingelser; Bilag I skal ikke stilles til rådighed, hvis forbrugeren ikke har fortrydelsesret med hensyn til sin ordre;

1.12 Teknik til fjernkommunikation: midler, der kan anvendes til indgåelse af en aftale, uden at forbruger og iværksætter skal mødes i samme lokale på samme tid.

 

Artikel 2 - Entreprenørens identitet

Navn iværksætter:

skærende bogstav

Handel under navnet/navnene:

SKÆREBREV / ANLÆGTE INTERIØR

Adresse adresse:

pilerose 11
2391 EV Hazerswoude-Village

Tilgængelighed:

Mandag til fredag ​​fra 09.00 til 17.30

E-mail-adresse: info@stekjesbrief.nl

Handelskammernummer: 77535952

Momsnummer: NL003205088B44

 

Artikel 3 - Anvendelighed

3.1 Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernaftale indgået mellem iværksætteren og forbrugeren.

3.2 Inden aftalen om fjernsalg indgås, gøres teksten til disse generelle vilkår og betingelser tilgængelig for forbrugeren. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, vil iværksætteren, inden fjernaftalen indgås, oplyse, hvordan de generelle vilkår og betingelser kan ses hos iværksætteren, og at de hurtigst muligt efter anmodning fra forbrugeren vil blive tilsendt gratis. .

3.3 Såfremt fjernsalgsaftalen er indgået elektronisk, uanset det foregående afsnit, og før fjernsalgsaftalen indgås, kan teksten i disse almindelige vilkår og betingelser gøres tilgængelig for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at forbrugeren kan opbevares i en enkel måde på en holdbar databærer. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, vil det inden indgåelse af fjernsalgsaftalen være angivet, hvor de almindelige vilkår og betingelser kan læses elektronisk, og at de vil blive tilsendt gratis efter anmodning fra forbrugeren elektronisk eller på anden måde.

3.4 Såfremt der ud over disse almindelige betingelser gælder særlige produkt- eller servicebetingelser, finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og forbrugeren kan altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, der er mest fordelagtig for ham, i tilfælde af modstridende forhold. er.

 

Artikel 4 - Tilbuddet

4.1 Såfremt et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er afgivet på betingelser, vil dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.

4.2 Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af de tilbudte produkter, digitale indhold og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at give forbrugeren mulighed for en korrekt vurdering af tilbuddet.

4.3 Hvis iværksætteren bruger billeder, er disse en sand repræsentation af de tilbudte produkter, tjenester og/eller digitalt indhold. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet er ikke bindende for iværksætteren.

4.4 Alle billeder, tegninger, data mv af de produkter, der tilbydes på hjemmesiden, er kun tilnærmelsesvis og kan ikke give anledning til kompensation og/eller opløsning.

4.5 Ved billeder af stiklinger, planter, stueplanter og haveplanter på webshoppen sælges billedernes nøjagtige artikel ikke, men altid sammenlignelige stiklinger, planter, stueplanter og haveplanter. For ingen plante er en nøjagtig kopi i farve, farvetone, mønster, bladform, størrelse eller personlighed. Billederne er derfor kun til orientering, uden at der er afledt rettigheder herfra. Åbenlyse fejl eller fejl i tilbuddet er ikke bindende for iværksætteren.

4.6 Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accept af tilbuddet.

 

Artikel 5 - Aftalen

5.1 Med forbehold af bestemmelserne i stk. 4 indgås aftalen på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de tilhørende betingelser.

5.2 Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter iværksætteren straks modtagelsen af ​​accept af tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af ​​denne accept ikke er bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren ophæve aftalen.

5.3 Hvis aftalen indgås elektronisk, vil iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den elektroniske overførsel af data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, vil iværksætteren overholde passende sikkerhedsforanstaltninger.

5.4 Inden for juridiske rammer kan iværksætteren informere sig selv, om forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt om alle de fakta og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på baggrund af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, er han berettiget til at afslå en bestilling eller anmodning med begrundelse eller til at knytte særlige betingelser til gennemførelsen.

5.5 Senest når produktet er leveret til forbrugeren, sender iværksætteren følgende information, skriftligt eller på en sådan måde, at det kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på en holdbar databærer:

5.5 a. besøgsadressen på virksomhedens virksomhed, hvor forbrugeren kan henvende sig med klager;

 

5.5 b. betingelserne for og den måde, forbrugeren kan gøre brug af fortrydelsesretten på, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;

 

5.5 c. oplysningerne om garantier og eksisterende eftersalgsservice;

 

5.5 d. prisen inklusive alle afgifter på produktet; i det omfang det er relevant, leveringsomkostningerne; og betalingsmåden, leveringen eller opfyldelsen af ​​fjernsalgsaftalen;

 

5.5 e. kravene til opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end et år eller er af ubestemt varighed;

 

5.5 f. hvis forbrugeren har fortrydelsesret, modelfortrydelsesformularen.

5.6 Ved en længerevarende handel gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for første levering.

 

Artikel 6 - Fortrydelsesret

For produkter:

6.1. Forbrugeren kan uden begrundelse ophæve en aftale om køb af en vare i en betænkningstid på 14 dage. Iværksætteren kan spørge forbrugeren om årsagen til fortrydelsesretten, men ikke forpligte ham til at angive sin(e) årsag(er).

6.2. De in lid 1 nævnte bedenktijd går inde på dagen, efter at de forbruger, af en forudgående dør til den tredje, der ikke er transporteret, det produkt har modtaget, af:

6.2 a. hvis forbrugeren har bestilt flere produkter i samme ordre: den dag, hvor forbrugeren eller en af ​​denne udpeget tredjemand har modtaget det sidste produkt. Iværksætteren kan, forudsat at han tydeligt har informeret forbrugeren om dette forud for bestillingsprocessen, afvise en ordre på flere produkter med forskellige leveringstider.

 

6.2 b. hvis leveringen af ​​et produkt består af flere forsendelser eller dele: den dag, hvor forbrugeren eller en af ​​denne udpeget tredjemand har modtaget den sidste forsendelse eller den sidste del;

 

6.2 c. ved aftaler om regelmæssig levering af produkter i en bestemt periode: den dag, hvor forbrugeren eller en af ​​denne udpeget tredjemand har modtaget det første produkt.

For tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medium:

6.3 Forlænget fortrydelsesfrist for produkter, der ikke leveres på materialebærer i tilfælde af manglende oplysning om fortrydelsesretten:

6.4 Hvis iværksætteren ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten eller modelfortrydelsesformularen, udløber refleksionsperioden tolv måneder efter udløbet af den oprindelige betænkningstid bestemt i overensstemmelse med de foregående afsnit i denne artikel .

6.5 Hvis iværksætteren har givet forbrugeren de i det foregående afsnit nævnte oplysninger inden for tolv måneder efter den oprindelige fortrydelsesperiodes begyndelsesdato, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren modtog denne Information.

6.6 Eventuelle forsendelsesomkostninger for at returnere ordren er for forbrugerens regning. 

 

Artikel 7 - Forbrugerens forpligtelser i reflektionsperioden

7.1 I fortrydelsesperioden vil forbrugeren håndtere varen og emballagen med omhu. Han vil kun udpakke eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og funktion. Grundprincippet her er, at forbrugeren kun må håndtere og besigtige varen, som han ville have lov til at gøre i en butik.

7.2 Forbrugeren hæfter kun for værdiforringelse af varen, der er et resultat af en måde at håndtere varen på, der går ud over, hvad der er tilladt i stk.

7.3 Forbrugeren er ikke ansvarlig for værdiforringelse af produktet, hvis iværksætteren ikke har givet ham alle lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten før eller ved aftalens indgåelse.

 

Artikel 8 - Udøvelse af fortrydelsesret for forbrugeren og omkostninger hertil

8.1 Såfremt forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, meddeler han dette til iværksætteren inden for fortrydelsesfristen ved hjælp af modelfortrydelsesformularen eller på anden entydig måde.

8.2 Så hurtigt som muligt, men inden for 14 dage fra dagen efter meddelelsen omhandlet i stk. 1, returnerer forbrugeren produktet eller overdrager det til (en autoriseret repræsentant for) iværksætteren. Dette er ikke nødvendigt, hvis iværksætteren har tilbudt at afhente produktet selv. Forbrugeren har under alle omstændigheder overholdt returfristen, hvis han returnerer varen inden betænkningstidens udløb.

8.3 Forbrugeren returnerer produktet med alt det medfølgende tilbehør, hvis det med rimelighed er muligt i dets originale stand og emballage, og i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner fra iværksætteren.

8.4 Risikoen og bevisbyrden for korrekt og rettidig udøvelse af fortrydelsesretten påhviler forbrugeren.

8.5 Forbrugeren afholder de direkte omkostninger ved returnering af varen. Hvis iværksætteren ikke har indberettet, at forbrugeren skal afholde disse omkostninger, eller hvis iværksætteren angiver, at han selv vil afholde omkostningerne, skal forbrugeren ikke afholde omkostningerne til returnering.

8.6 Såfremt forbrugeren fortryder efter først udtrykkeligt at have anmodet om, at levering af ydelsen eller levering af gas, vand eller elektricitet, der ikke er gjort salgsklargjort i en begrænset mængde eller bestemt mængde påbegyndes i betænkningstiden, er forbrugeren iværksætter skylder et beløb, der står i forhold til den del af forpligtelsen, som er opfyldt af iværksætteren på fortrydelsestidspunktet, sammenlignet med den fulde opfyldelse af forpligtelsen.

8.7 Såfremt forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, vil alle yderligere aftaler blive opløst ved lov.

 

Artikel 9 - Virksomhedens forpligtelser i tilfælde af tilbagetrækning

9.1 Hvis iværksætteren gør meddelelsen om fortrydelse fra forbrugeren mulig elektronisk, sender han straks en bekræftelse på modtagelsen efter modtagelsen af ​​denne meddelelse.

9.2 Iværksætteren refunderer alle betalinger fra forbrugeren, inklusive eventuelle leveringsomkostninger opkrævet af iværksætteren for det returnerede produkt, uden forsinkelse, men inden for 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren meddeler ham tilbagetrækningen. Medmindre iværksætteren tilbyder at afhente produktet selv, kan han vente med tilbagebetaling, indtil han har modtaget produktet, eller indtil forbrugeren viser, at han har returneret varen, alt efter hvad der er først.

9.3 Iværksætteren anvender samme betalingsmetode, som forbrugeren har brugt til refusion, medmindre forbrugeren accepterer en anden metode. Tilbagebetalingen er gratis for forbrugeren.

9.4 Hvis forbrugeren har valgt en dyrere leveringsmåde end den billigste standardlevering, skal iværksætteren ikke tilbagebetale meromkostningerne for den dyrere metode.

 

Artikel 10 - Udelukkelse af angreretten

Entreprenøren kan udelukke følgende produkter og tjenester fra fortrydelsesretten, men kun hvis iværksætteren klart angav dette i tilbuddet, i det mindste i tide til indgåelse af aftalen:

10.1 Produkter eller tjenester, hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har indflydelse på, og som kan forekomme inden for fortrydelsesfristen

10.2 Aftaler indgået under en offentlig auktion. Ved offentlig auktion forstås en salgsmetode, hvor produkter, digitalt indhold og/eller ydelser af iværksætteren udbydes til den forbruger, der personligt er til stede, eller som får mulighed for personligt at være til stede på auktionen, under ledelse af en auktionsholder, og hvor den valgte budgiver er forpligtet til at købe produkterne, det digitale indhold og/eller tjenesterne;

10.3 Produkter, der fordærves hurtigt eller har en begrænset holdbarhed;

10.4 Forseglede produkter, der ikke er egnede til returnering af sundheds- eller hygiejniske årsager, og hvor forseglingen er brudt efter levering;

10.5 Produkter, der i sagens natur er uigenkaldeligt blandet med andre produkter efter levering;

 

Artikel 11 - Prisen

11.1 I den i tilbuddet angivne gyldighedsperiode forhøjes priserne på de tilbudte produkter ikke, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatser.

11.2 I modsætning til det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, og som iværksætteren ikke har indflydelse på, med variable priser. Denne afhængighed af udsving og det forhold, at eventuelle angivne priser er målpriser, fremgår af tilbuddet.

11.3 Prisstigninger inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de er en følge af lovbestemmelser eller bestemmelser.

11.4 Prisstigninger fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har betinget dette og:

11.4 a. de er resultatet af lovbestemte regler eller bestemmelser; eller

 

11.4 b. forbrugeren har beføjelse til at hæve aftalen med virkning fra den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.

11.5 Priserne angivet i tilbuddet af produkter er inklusive moms.

 

Artikel 12 - Opfyldelse af aftalen og yderligere garanti

12.1 Iværksætteren garanterer, at produkterne overholder aftalen, de specifikationer, der er anført i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller anvendelighed og de lovbestemmelser og/eller regeringsbestemmelser, der eksisterer på datoen for aftalens indgåelse. Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til andet end normalt brug.

12.2 En ekstra garanti stillet af iværksætteren, dennes leverandør, producent eller importør begrænser aldrig de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for iværksætteren i henhold til aftalen, hvis iværksætteren har undladt at overholde sin del af aftalen.

12.3 Ved en ekstra garanti forstås enhver forpligtelse fra iværksætteren, dennes leverandør, importør eller producent, hvorved han giver forbrugeren visse rettigheder eller krav, der går ud over, hvad der er lovpligtigt i tilfælde af, at han har undladt at opfylde sin del af kontrakt.aftale.

 

Artikel 13 - Levering og udførelse

13.1 Iværksætteren vil udvise størst mulig omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer på produkter.

13.2 Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til iværksætteren.

13.3 Under iagttagelse af det anførte herom i punkt 4 i disse almindelige betingelser, vil iværksætteren eksekvere accepterede ordrer hurtigt og senest inden for 30 dage, medmindre en anden leveringsperiode er aftalt. Bliver leveringen forsinket, eller kan en ordre ikke eller kun delvist udføres, vil forbrugeren få besked herom senest 30 dage efter, han har afgivet ordren. Forbrugeren har i så fald ret til at ophæve aftalen uden omkostninger og er berettiget til en eventuel erstatning.

13.4 Efter opløsning i henhold til foregående afsnit refunderer iværksætteren straks det beløb, som forbrugeren har betalt.

13.5 Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkter påhviler iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en på forhånd udpeget repræsentant og meddelt iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

 

Artikel 14 - Varighedstransaktioner: varighed, annullering og forlængelse

opsigelse:

14.1 Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået på ubestemt tid, og som strækker sig til løbende levering af produkter, under overholdelse af de aftalte fortrydelsesregler og med et varsel på højst en måned.

14.2 Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som strækker sig til løbende levering af produkter, til enhver tid hen imod udløbet af den bestemte frist under overholdelse af de aftalte fortrydelsesregler og en opsigelsesfrist pr. ikke mere end en måned.

14.3 Forbrugeren kan indgå de i de foregående stykker nævnte aftaler:

14.3 a. annullere til enhver tid og ikke være begrænset til annullering på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;

 

14.3 b. i det mindste annullere på samme måde, som de er indgået af ham;

 

14.3c. altid opsige med samme opsigelsesfrist, som iværksætteren har fastsat for sig selv.

udvidelse:

14.4 En aftale, der er indgået for et bestemt tidsrum, og som omfatter løbende levering af produkter, kan ikke stiltiende forlænges eller forlænges for en bestemt periode.

14.5 En aftale, der er indgået for et bestemt tidsrum, og som omfatter løbende levering af produkter, kan kun stiltiende forlænges på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan fortryde med et opsigelsesvarsel på højst XNUMX måned. 

varighed:

14.6. Hvis en aftale har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren opsige aftalen til enhver tid efter et år med en afbestillingsperiode på højst en måned, medmindre rimelighed og retfærdighed udelukker aflysning inden udløbet af den aftalte varighed.

 

Artikel 15 - Betaling

15.1 Såfremt ikke andet er fastsat i aftalen eller tillægsbetingelserne, skal det skyldige beløb af forbrugeren betales senest 14 dage efter fortrydelsesfristens begyndelse, eller i mangel af fortrydelsesfrist inden 14 dage. efter aftalens indgåelse.. Ved aftale om levering af en ydelse begynder denne frist dagen efter, at forbrugeren har modtaget bekræftelse på aftalen.

15.2 Forbrugeren er forpligtet til straks at indberette unøjagtigheder i de betalingsoplysninger, der er givet eller oplyst til iværksætteren.

15.3 Hvis forbrugeren ikke opfylder sine betalingsforpligtelser rettidigt, efter at han er blevet informeret af iværksætteren om den forsinkede betaling, og iværksætteren har givet forbrugeren en frist på 14 dage til stadig at opfylde sine betalingsforpligtelser, hvis betalingen er ikke foretaget inden for denne 14-dages periode, vil de lovpligtige renter blive skyldige af det stadig skyldige beløb, og iværksætteren er berettiget til at opkræve de udenretslige inkassoomkostninger, som han har pådraget sig. Disse indsamlingsomkostninger beløber sig til maksimalt: 15 % på udestående beløb op til € 2.500; 10 % på de næste 2.500 € og 5 % på de næste 5.000 € med et minimum på 40 €, =. Iværksætteren kan fravige de angivne beløb og procenter til fordel for forbrugeren.

 

Artikel 16 - Klageprocedure

16.1 Iværksætteren har en tilstrækkeligt offentliggjort klageprocedure og behandler klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.

16.2 Klager over aftalens gennemførelse skal indgives fuldstændigt og tydeligt beskrevet til iværksætteren inden for 7 dage efter, at forbrugeren har opdaget manglerne. Hvis forbrugeren er af den opfattelse, at produkterne ikke lever op til kvalitetsforventningerne, skal forbrugeren sende en e-mail til info@stekjesbrief.nl, med billeder, der viser manglen. 

16.3 Klager indgivet til iværksætteren vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en overskuelig længere sagsbehandlingstid, svarer iværksætteren inden for fristen på 14 dage med en meddelelse om modtagelse og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.

16.4 En klage over et produkt fra iværksætteren kan også indgives via en klageformular på forbrugersiden på Thuiswinkel.org-webstedet www.thuiswinkel.org. Klagen vil derefter blive sendt til både den pågældende iværksætter og Thuiswinkel.org.

16.5 Forbrugeren skal give iværksætteren mindst 4 uger til at løse klagen i gensidig samråd. Efter denne frist opstår der en tvist, der er underlagt tvistbilæggelsesproceduren.

 

Artikel 17 - Tvister

17.1 Aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle vilkår og betingelser gælder for, er udelukkende underlagt hollandsk lov.

17.2 Tvister mellem forbrugeren og iværksætteren om indgåelse eller gennemførelse af aftaler med hensyn til produkter og ydelser, der skal leveres eller leveres af denne iværksætter, kan forelægges Tvistighedsnævnet af både forbrugeren og iværksætteren under overholdelse af bestemmelser nedenfor Thuiswinkel, PO Box 90600, 2509 LP, Haag (www.sgc.nl).

17.3 En tvist vil kun blive behandlet af Tvistighedsnævnet, hvis forbrugeren først har indgivet sin klage til iværksætteren inden for rimelig tid.

17.4 Fører klagen ikke til en løsning, skal tvisten indgives til Tvistighedsnævnet skriftligt eller i anden form, som fastsættes af nævnet, senest 12 måneder efter den dato, hvor forbrugeren indgav klagen til iværksætteren. .

17.5 Hvis forbrugeren ønsker at forelægge en tvist for Tvistighedsudvalget, er iværksætteren bundet af dette valg. Forbrugeren melder dette helst først til iværksætteren.

17.6 Hvis iværksætteren ønsker at forelægge en tvist for Tvistighedsnævnet, skal forbrugeren inden XNUMX uger efter skriftlig anmodning herom fra iværksætteren skriftligt tilkendegive, om han også ønsker det, eller om han ønsker, at tvisten behandles pr. den kompetente domstol.. Hvis iværksætteren ikke informeres om forbrugerens valg inden for en periode på fem uger, er iværksætteren berettiget til at indbringe tvisten for den kompetente domstol.

17.7 Tvistighedsudvalget træffer en afgørelse på de betingelser, der er fastsat i reglementet for Tvistighedsudvalget (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). Tvistighedsnævnets afgørelser træffes i form af bindende rådgivning.

17.8 Tvistighedsnævnet behandler ikke en tvist eller indstiller behandlingen, hvis iværksætteren har fået betalingsstandsning, er gået konkurs eller faktisk har ophørt sin virksomhed, før en tvist er behandlet af udvalget ved retsmødet. og en endelig beslutning er truffet.

17.9 Hvis, ud over Thuiswinkel-tvistudvalget, en anden tvistkomité, der er anerkendt eller tilknyttet Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) eller Financial Services Complaints Institute (Kifid), er kompetent, er Thuiswinkel-tvistudvalget fortrinsvis kompetent til tvister, der hovedsagelig vedrører metode til at sælge eller levere tjenester på afstand. kompetent. For alle andre tvister, den anden anerkendte tvistkomité tilknyttet SGC eller Kifid.

 

Artikel 18 - Industrigaranti

18.1 Thuiswinkel.org garanterer overholdelse af den bindende rådgivning fra Thuiswinkel-tvistudvalget fra sine medlemmer, medmindre medlemmet beslutter at indsende den bindende rådgivning til retten til revision inden for to måneder efter, at den er afsendt. Denne garanti genoplives, hvis den bindende rådgivning er forblevet i kraft efter gennemgang ved retten, og den dom, hvoraf dette fremgår, er blevet endelig. Op til et maksimumbeløb på €10.000 pr. bindende rådgivning, vil dette beløb blive udbetalt til forbrugeren af ​​Thuiswinkel.org. For beløb større end €10.000 pr. bindende rådgivning udbetales €10.000. For selvrisikoen har Thuiswinkel.org en indsatsforpligtelse til at sikre, at medlemmet overholder den bindende rådgivning.

18.2 Anvendelsen af ​​denne garanti kræver, at forbrugeren fremsætter en skriftlig appel til Thuiswinkel.org, og at han overfører sit krav mod iværksætteren til Thuiswinkel.org. Hvis kravet mod iværksætteren overstiger €10.000, tilbydes forbrugeren at overføre sit krav, for så vidt det overstiger beløbet på €10.000 til Thuiswinkel.org, hvorefter denne organisation vil foretage betalingen i eget navn og på bekostning vil kræve det i retten for at tilfredsstille forbrugeren.

 

Artikel 19 - Yderligere eller forskellige bestemmelser

Yderligere bestemmelser eller afvige fra disse vilkår og betingelser må ikke være til skade for forbrugeren og skal registreres skriftligt eller på en sådan måde, at de kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på et varigt medium.

 

Artikel 20 - Ændring af de generelle vilkår og betingelser for Thuiswinkel

20.1 Thuiswinkel.org vil ikke ændre disse generelle vilkår og betingelser undtagen i samråd med Forbrugerforeningen.

20.2 Ændringer af disse vilkår og betingelser træder først i kraft, efter at de er blevet offentliggjort på passende måde, under den forudsætning, at i tilfælde af gældende ændringer i tilbudsperioden, vil den for forbrugeren mest fordelagtige bestemmelse have forrang.

Thuiswinkel.org

www.homewinkel.org

Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede

Postboks 7001, 6710 CB Ede

Modelformular til aflysning

(udfyld kun og returner denne formular, hvis du ønsker at annullere kontrakten)

20.2 a. Til: [iværksætterens navn]

[iværksætterens geografiske adresse]

[faxnummer iværksætter, hvis tilgængelig]

[iværksætterens e-mail-adresse eller elektroniske adresse]

 

20.2 b. Jeg/vi* giver dig hermed meddelelse om, at jeg/vi* indgår vores aftale vedr

salg af følgende produkter: [produktbeskrivelse] *

levering af følgende digitale indhold: [angivelse af digitalt indhold] *

levering af følgende tjeneste: [specifikation af tjeneste] *,

tilbagekaldt / tilbagekaldt *

 

20.2 c. Bestilt den*/modtaget den* [bestillingsdato for tjenester eller kvittering for produkter]

 

20.2 d. [Navn på forbruger(e)]

 

20.2 e. [Adresse forbruger(e)]

 

20.2 f. [Signaturforbruger(e)] (kun når denne formular indsendes på papir)

 

* Slet det, der ikke gælder, eller udfyld det, der gælder.

Venteliste - Venteliste Vi informerer dig, når produktet er på lager. Indtast venligst en gyldig e-mailadresse nedenfor.